سهل آبادی:رسانه ها نقش مهمی در معرفی تولیدات داخلی و مقابله با رکود اق...

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رسانه ها بویژه جراید نقش مهمی در معرفی تولیدات داخلی به عموم  مردم و مقابله با رکود اقتصادی دارند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،«سید عبدالوهاب سهل آبادی»در...