برگزاری کارگاه‌های علمی برای کاندیداهای مجلس در همایش ملی انتخابات...

رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی انتخابات با اشاره به برنامه‌های همایش ملی انتخابات گفت:کارگاه‌های علمی برای کاندیداهای انتخابات از سوی دست اندرکاران این همایش برگزار خواهد شد....

سیاه نمایی و بزرگ کردن مشکلات کشور قابل پیگرد و دور از انصاف است...

استاندار اصفهان به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد: خارج از شرح وظایف و اختیارات خود قولی ندهند و نمایندگان فعلی استان در مجلس شورای اسلامی نیز عملکرد دولت را به نفع خود مصادره به مطلوب نکنند....

انتقاد رئیس ستاد انتخابات کشور از صداو سیما به دلیل پخش اطلاعیه‌های مج...

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر این که هرگونه اطلاعیه رسمی مرتبط با انتخابات از طریق این ستاد انجام می‌شود گفت که اطلاعیه‌های رسمی ستاد انتخابات کشور با امضای وی یا دبیر ستاد از طریق شبکه‌های سرا...

مطابق ماده 59 استفاده از بیت المال در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است/ اعل...

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: مطابق ماده 59 قانون انتخابات کشور انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها در تمام دستگاهها و نهادهای رسمی و دولتی ممنوع است و مرتکبین آن مجرم شناخته می شوند....

امنیت ستاد انتخابات داوطلبان را تامین می‌کنیم/ فعالیت ۱۰۶۳ حوزه انتخاب...

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور با اشاره به آمار حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای گفت: بیش از ۱۰۶۳ حوزه انتخاباتی در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری وجود دارد....