آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

81467992-6209903

 

فصل اول – كليات
مادة 1 هر جا كه در اين آيين نامه از كلمه قانون به تنهايي ياد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
مادة 2 فرمانداران و بخشداران در اجراي مادة (3) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس از دريافت احكام اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت كامل ايشان را در كلية مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند و كليه صورت جلساتي كه به امضاي هيأت اجرايي رسيده است، به امضاي هيأت نظارت مربوط نيز برسد و يك نسخه از هر يك از صورت جلسات تنظيمي، به هيأت مذكور تسليم شود.
مادة 3 ستاد انتخابات استانداري پس از وصول اسامي هيأت نظارت استان از ستاد انتخابات كشور، ضمن اعلام اسامي نامبردگان به فرمانداري ها و بخشداري هاي مراكز حوزه هاي انتخابيه، از آنان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل مي آورد.
تبصرة 1 هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان بايد يك نسخه از رونوشت احكام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.
تبصرة 2 در استان هايي كه به استناد تبصرة ذيل مادة (6) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365، انتخابات تنها در يك حوزه برگزار مي شود و هيأت نظارت استان تشكيل نمي گردد، هيأت مركزي نظارت كلية وظايف هيأت مذكور را به عهده خواهد داشت؛ در اين صورت فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه در تمام مواردي كه به موجب قانون ملزم به مكاتبه و ارتباط با هيأت نظارت استان مي باشد، با هيأت مركزي نظارت در تماس خواهد بود.
مادة 4 شركت اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامة كار انتخابات نخواهد بود.
مادة 5 چنانچه اعضاي هيأت هاي نظارت مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي نتوانند در جلسة هيأت اجرايي شركت نمايند، ضمن تنظيم صورت جلسه، نماينده اي از بين خود انتخاب و نمايندة منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسة تنظيمي در جلسة متشكله شركت نموده و صورت جلسة تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه يا حوزه هاي فرعي تسليم مي نمايد. امضاي نمايندة مزبور در ذيل صورت جلسات به منزلة امضاي هيأت نظارت مي باشد.
مادة 6 چگونگي محاسبة حق الزحمة مستخدمان دولت كه در اجراي مادة (11) قانون و تبصرة ذيل آن و تبصرة ذيل مادة (4) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي با وزارت كشور، استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها، هيأت هاي اجرايي شوراي نگهبان و هيأت هاي منصوب از جانب آن همكاري مي نمايند، به شرح زير مي باشد:
الف – آن دسته از كاركنان دولت كه براي حداكثر سه ماه در هر مرحلة انتخاباتي از سوي يكي از دستگاه ها به مراجع ياد شده مأمور مي شوند، حقوق و مزاياي ماهانة خود را براساس آيين نامة مأموريت موضوع مادة (11) قانون استخدام كشوري از دستگاه ذي ربط دريافت مي دارند.
ب – فرماندار يا بخشدار و نمايندة هيأت نظارت مي تواند براي آن دسته از كاركنان دولت كه به طور داوطلبانه براي رأي گيري و قرائت و شمارش آرا با هيأت هاي اجرايي با هيأت هاي نظارت بر انتخابات همكاري مي كنند، پيشنهاد حداكثر صد (100) ساعت اضافه كار و در خواست تقدير كتبي براي درج در پروندة اداري مستخدم ياد شده از دستگاه مربوط بنمايد.
پ – دستگاه هاي مربوط موظف به تأمين اعتبار لازم و پرداخت حق الزحمة مستخدمان مشمول اين ماده مي باشند.
مادة 7 به منظور جلوگيري از وقفه در امر انتخابات و تسريع در ارسال پيام هاي انتخاباتي، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند متن نامه ها و مكاتبات خود را با سريع ترين وسايل مخابراتي موجود در محل به مراجع ذي ربط اعلام و بلافاصله تأييدية آن را نيز از طريق پست ارسال نمايند.
مادة 8 به جز مواردي كه در اين آيين نامه مستثنا شده است، اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه اقليت هاي ديني، عيناً مطابق اقدامات كلية فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه خواهد بود.
.
فصل دوم– تشكيلات هيأت اجرايي
مادة 9 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از دريافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.
مادة 10 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، به استناد مادة (31) قانون، دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي فرعي را به فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي صادر مي نمايند.
مادة 11 فرمانداران و بخشداران موظفند در اجراي مادة (32) قانون و با رعايت تبصره هاي ذيل آن، بلافاصله پس از وصول دستور شروع انتخابات، براي تعيين معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيأت اجرايي، سي (30) نفر از معتمدان بومي ساكن در محل و يا ساكناني كه پن‍ج (5) سال سابقة سكونت در حوزة انتخابيه دارند، را از اقشار مختلف مردم انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي نمايند و رسيد دريافت دارند.
مادة 12 هيأت هاي نظارت موظفند پس از وصول فهرست اسامي معتمدان پيشنهادي فرمانداران يا بخشداران، براساس مادة (32) قانون و تبصره هاي ذيل آن به طور كتبي نظر خود را در خصوص تأييد صلاحيت آنان حداكثر ظرف سه (3) روز به فرماندار يا بخشدار ذي ربط اعلام نمايند.
تبصرة 1 در صورت رد صلاحيت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأييد نشده، افراد واجد شرايط ديگري را براي تأمين كسري معتمدان به هيأت نظارت معرفي نمايند.
تبصرة 2 هيأت نظارت مربوط موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار (24) ساعت پس از وصول اسامي افراد جديد، در خصوص تأييد يا عدم تأييد صلاحيت معتمدان پيشنهادي به طور كتبي اعلام نظر نمايند.
تبصرة 3 چنانچه پس از طي مراحل ياد شده كه حداكثر متجاوز از چهار (4) روز نخواهد بود، تعداد معتمدان تأييد شده به حداقل بيست (20) نفر برسد، فرماندار يا بخشدار موظف است بلافاصله از آنان براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل آورد.
تبصرة 4 چنانچه معتمدان تأييد شده به بيست (20) نفر نرسند و فرماندار يا بخشدار با هيأت نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار و بخشدار موظف است حداكثر در پايان روز چهارم از شروع انتخابات، مراتب را به شرح ما وقع به منظور تأمين كسري معتمدان تا سي (30) نفر، به استاندارد و هيأت نظارت استان مربوط اعلام و رونوشت آن را نيز به ستاد انتخابات كشور ارسال نمايد.
تبصرة 5 هيأت نظارت استان با هماهنگي استاندار حداكثر بيست و چهار (24) ساعت پس از اعلام فرماندار يا بخشدار، از معتمدان واجد شرايط به تعداد لازم اعلام شده توسط فرماندار و بخشدار و يا هيأت نظارت مربوط، براي تأمين كسري، انتخاب و بلافاصله اسامي آنان را براي دعوت از معتمدان به فرماندار و بخشداري ذي ربط اعلام مي نمايد.
تبصرة 6 چنانچه در پايان روز پنجم، هيأت نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب تأمين كسري ساير معتمدان مورد نياز نشدند، بلافاصله مراتب توسط استاندار به ستاد انتخابات كشور و توسط هيأت نظارت استان به هيأت مركزي نظارت منعكس مي شود.
مادة 13 در شهرستان ها و بخش هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده باشد، فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصرة ذيل مادة (31) قانون موظف است مراتب را به شوراي ذي ربط اعلام و از عضو معرفي شده شوراي اسلامي شهرستان يا بخش به عنوان يكي از نه (9) نفر معتمدان براي شركت در جلسات دعوت نمايد.
مادة 14 فرمانداران و بخشداران موظفند با رعايت مواد (31) و (32) قانون و تبصره هاي ذيل آنها از اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان، رييس ثبت احوال و معتمداني كه مورد تأييد قرار گرفته اند، به منظور انتخاب نه (9) نفر معتمدان اصلي و پنج (5) نفر معتمدان علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل آورند.
تبصره فرمانداراني كه انتخابات اقليت هاي ديني را برگزار مي نمايند، موظفند براي تعيين معتمدان هيأت اجرايي اقليت ها از سي (30) نفر معتمدان همان اقليت دعوت نمايند.
مادة 15 فرمانداران و بخشداران ظرف دو (2) روز از تاريخ ارسال دعوتنامه، جلسة انتخاب معتمدان هيأت اجرايي را با حضور اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان و رييس ثبت احوال تشكيل داده و پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدان دعوت شده، رسميت جلسه را اعلام مي نمايند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بين خود نه (9) نفر را به عنوان معتمدان اصلي (در شهرستان ها و بخش هايي كه داراي شوراهاي اسلامي شهرستان يا بخش مي باشند هشت (8) نفر و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.
تبصرة 1 چنانچه كار انتخاب و تأييد معتمدان هيأت اجرايي در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پايان نيابد و موكول به تصميم هيأت نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود، جلسة انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي به جاي دو (2) روز ظرف يك (1) روز از ارسال دعوت نامه تشكيل خواهد شد.
تبصرة 2 عضو معرفي شدة شوراي اسلامي شهرستان يا بخش موظف به شركت در تمامي جلسات هيأت اجرايي است و همچون ساير اعضاي هيأت داراي حق رأي در تصميم گيري ها مي باشد.
مادة 16 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي، مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.
مادة 17 فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل هيأت اجرايي فرعي، مراتب را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام نمايند.
مادة 18 جلسات هيأت هاي اجرايي مركز حوزة انتخابيه و حوزه هاي فرعي در محل فرمانداري يا بخشداري مربوط تشكيل مي شود.
مادة 19 در بخش هاي مركزي شهرستان ها، هيأت اجرايي تشكيل نمي شود و امور انتخابات در بخش مركزي برابر مادة (43) قانون به عهدة هيأت اجرايي شهرستان مي باشد.
مادة 20 در مراكز حوزه هاي انتخابيه كه ادارة ثبت مستقل وجود ندارد، فردي كه رياست امور ثبت احوال مركز مزبور را دارد، عضو هيأت اجرايي موضوع مادة (31) قانون خواهد بود.
.
فصل سوم– اعلام داوطلبي و بررسي سوابق و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و انتشار اسامي نامزدها

ماده 27 ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :مادة 21 داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براساس مادة (45) قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن ظرف مهلت مقرر قانوني به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ها، كنسولگري ها، نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و ضمن اراية اصل شناسنامة عكس دار خود و تسليم ده (10) قطعه عكس 4*3 جديد و سه نسخه تصوير كلية صفحات شناسنامه، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر و اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفة عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفة عمومي، پرسشنامة اعلام داوطلبي را دريافت و در حضور فرماندار يا بخشدار يا مسئول ثبت نام فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه و يا مسئول ثبت نام در وزارت كشور، سفارتخانه، كنسولگري يا نمايندگي سياسي آن را تكميل و تسليم مي نمايند و ضمن اخذ رسيد تصوير مدارك لازم براي ثبت نام، آمادگي خود را براي شركت در انتخابات اعلام مي دارند.
تبصرة 1 فرمانداران و بخشداران مكلفند در اجراي مادة (45) قانون بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور، تاريخ شروع و خاتمة ثبت نام از داوطلبان و شرايط انتخاب شوندگان و مدارك مورد نياز را با وسايل مقتضي به اطلاع كلية اهالي حوزة انتخابيه برسانند.
تبصرة 2 وزارت كشور موظف است بلافاصله مدارك داوطلباني را كه در وزارت كشور ثبت نام نموده اند، به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه مربوط ارسال و در پايان همان روز اسامي و مشخصات آنان را نيز به حوزة انتخابيه اعلام نمايد.
تبصرة 3 وزارت امور خارجه موظف است ترتيبات لازم به منظور تسريع در اجراي تبصرة (1) ذيل مادة (45) قانون را به نحوي فراهم نمايد تا مفاد مندرج در پرسشنامة داوطلب در پايان هر روز به ستاد انتخابات كشور اعلام گردد.
تبصرة 4 اسامي و مدارك داوطلبان ثبت نام شده در خارج از كشور بلافاصله پس از وصول، توسط وزارت كشور به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام و ارسال خواهد شد.
مادة 22 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در مدت تعيين شده نسبت به قبول برگ اعلام داوطلبي اقدام نمايند و بايد توجه داشته باشند كه بعد از پايان روز هفتم هيچ گونه تقاضاي اعلام داوطلبي را نپذيرند.
مادة 23 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در پايان هر روز فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شدة همان روز و نيز در پايان مهلت قانوني ثبت نام، مشخصات كلية داوطلبان را يكجا و به ترتيب حروف الفبا به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند و همه روزه بلافاصله پس از ثبت نام، دو نسخه تصوير پرسشنامة اعلام داوطلبي و دو نسخه تصوير كلية صفحات شناسنامه و سه قطعه عكس هر يك از داوطلبان را با سريع ترين وسيله به ستاد انتخابات استان ارسال نمايند. وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.
تبصرة 1 فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان هر يك از اقليت هاي ديني را نيز جداگانه به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايند.
تبصرة 2 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در روزهايي كه هيچ مراجعه كننده اي براي ثبت نام نداشتند، در پايان همان روز مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند.
تبصرة 3 به منظور پرهيز از هر گونه تأخير در رسيدن مدارك مربوط به ثبت نام از داوطلبان به ستاد انتخابات كشور، ستاد انتخابات استانداري موظف است روزانه مدارك مربوط به كلية داوطلبان سطح استان را توسط پيك ويژة استانداري به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد، در غير اين صورت تحويل مدارك مذكور به ستاد انتخابات كشور حداكثر ظرف يك روز پس از پايان مهلت ثبت نام از داوطلبان الزامي است.
مادة 24 وزارت كشور در مورد صلاحيت هاي داوطلبان به شرح مندرج در قانون، طبق فرم هايي كه در چهارچوب قانون تنظيم خواهد نمود، مراتب را از مراجع مذكور در مادة (48) قانون در چهارچوب وظايف آنها استعلام مي نمايد.
مادة 25 دلايل و مدارك معتبر مربوط به غيرقانوني بودن احزاب، سازمان ها و گروه هاي موضوع بند (3) مادة (30) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد مطابق قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف _ مصوب 1378 – مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شود.
مادة 26 وابستگان تشكيلاتي و هواداران (موضوع بند (3) مادة (30) قانون) و كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثري داشته اند (موضوع بند (1) مادة (30) قانون) و نيز ساير موارد موضوع بند (10) مادة (30) قانون، براساس مصوبة مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف يا اعلام مراكز مسؤول.
مادة 27 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از انقضاي مهلت ثبت نام ضمن دعوت از اعضاي هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه، به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تشكيل جلسه داده و با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، نامزدهاي واجد شرايط را حداكثر ظرف ده (10) روز تعيين و مراتب را صورت جلسه و نتايج را به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند.
تبصرة 1 به منظور جلوگيري از وقفه در امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان و اتمام كار در موعد مقرر ضروري است هيأت هاي اجرايي از روز اول ثبت نام مقدمات اين كار را فراهم نمايند.
تبصرة 2 چنانچه هيأت اجرايي بعضي از داوطلبان را براساس نتايج به دست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور و با رعايت شرايط مقرر در مواد (28)، (29) و (30) قانون واجد صلاحيت نداند و در نتيجه صلاحيت آنان را رد كند، موظف است مراتب را با ذكر اسناد و مدارك مذكور و اشاره به مواد قانوني و بندها و تبصره هاي آنها در صورت جلسه درج نمايد.
تبصرة 3 رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مورد شرط اعتماد و التزامي عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد كه مطابق مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع قضايي و نظارتي ارسال شده است.
تبصرة 4 هيأت هاي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در اجراي بند (3) مادة (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، با لحاظ اينكه مناط ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه، اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري است كه به صورت مستند توسط داوطلب ابراز شده باشد و در چارچوب قانون اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.
مادة 28 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسة رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، نتيجه آن را به هيأت نظارت استان و ستاد انتخابات كشور اعلام و يك نسخه از صورت جلسه را به ضميمة اسناد و مدارك به هيأت نظارت استان و يك نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور با سريع ترين وسيله ارسال نمايند.
تبصرة 1 فرمانداران و بخشداران به منظور تسريع در كار مي توانند ضمن ارسال متن صورت جلسة مذكور توسط نمابر، اصل مدارك را براي ارسال به وزارت كشور تحويل ستاد انتخابات استان بدهند.
تبصرة 2 ستاد انتخابات استان موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداكثر يك روز پس از اتمام كار بررسي صلاحيت داوطلبان در هيأت هاي اجرايي ، صورت جلسات مربوط توسط پيك ويژه در اختيار ستاد انتخابات كشور قرار گيرد.
مادة 29 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند علت رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورد استناد به صورت كتبي و محرمانه به داوطلب ذي ربط ابلاغ نمايند.
تبصرة 1 در صورت درخواست داوطلب، بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت وي نيز توسط مرجع رسيدگي كننده با لحاظ مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام به اطلاع وي رسانده شود.
تبصرة 2 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه نتيجه رد صلاحيت داوطلبان در موعد مقرر و بدون تأخير به دست داوطلبان ذي ربط يا نمايندة وي به آدرسي كه اعلام نموده است، برسد.
مادة 30 داوطلباني كه صلاحيتشان در هيأت اجرايي رد شده است. مي توانند به استناد تبصرة ذيل مادة (51) قانون ظرف چهار (4) روز از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، شكايت خود را مستدلاً به هيأت نظارت استان مربوط اعلام نمايند و در صورت تمايل حسب مصوبة مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسيدگي دقيق به شكايت داوطلبان رد صلاحيت شده، توضيحات و دفاعيات خود را به طور حضوري به سمع اعضاي هيأت نظارت استان و هيأت مركزي نظارت برسانند و هيأت هاي نظارت موظف به رسيدگي مي باشند.
مادة 31 هيأت هاي نظارت استان ها در اجراي مادة (52) قانون، ظرف مدت هفت (7) روز به شكايات دريافتي از داوطلبان رد صلاحيت شده در هيأت اجرايي رسيدگي و نتيجه را صورت جلسه مي نمايند.
تبصرة 1 چنانچه هيأت نظارت استان ها پيشنهاد رد صلاحيت بعضي از داوطلباني را داشته باشند كه از نظر هيأت اجرايي واجد صلاحيت هاي قانوني شناخته شده بودند، مكلفند علت رد صلاحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط، با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، در صورت جلسه درج نمايند.
تبصرة 2 هيأت هاي نظارت استان ها به منظور تسريع در كار مي توانند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسات از حوزه هاي انتخابيه مربوط، مقدمات رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را آغاز نمايند.
تبصرة 3 هيأت هاي نظارت استان موظفند بلافاصله نتايج رسيدگي به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده و همچنين اظهار نظر خود در خصوص داوطلباني كه توسط هيأت اجرايي واجد شرايط قانوني تشخيص داده شده اند را كه بايد با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف صورت گيرد با سريع ترين وسيله به هيأت مركزي نظارت ارسال نمايند.
مادة 32 هيأت هاي نظارت استان ها بلافاصله پس از اعلام مراتب به هيأت مركزي نظارت، موظفند در خصوص دريافت نظرية هيأت مركزي نظارت، پيگيري لازم به عمل آورند و پس از كسب نظرية هيأت مركزي نظارت، مراتب را در اجراي تبصرة (1) مادة (52) قانون صورت جلسه كرده و بلافاصله يك نسخة آن را به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابية ذي ربط ارسال نمايند.
تبصره هيأت هاي نظارت استان ها بايد به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايند كه حداكثر در پايان مهلت هفت (7) روزة رسيدگي به شكايات داوطلباني كه صلاحيت شان در هيأت اجرايي رد شده است، رسيدگي نمايند.
مادة 33 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف مدت بيست و چهار (24) ساعت پس از وصول صورت جلسه به شكايات داوطلباني كه صلاحيت شان در هيأت اجرايي رد شده است و همچنين اظهار نظر در خصوص ساير داوطلبان از هيأت نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحيت داوطلبان را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل و مدارك مربوط با لحاظ مصوبة مورخ 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام به داوطلبان ذي ربط ابلاغ و سپس متن صورت جلسة مذكور را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. تأييد صلاحيت نيز به داوطلبان ذي ربط ابلاغ خواهد شد.
مادة 34 كلية داوطلباني كه صلاحيت ايشان در هيأت اجرايي تأييد مي شود ولي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحيت آنان دارد و همچنين كلية داوطلباني كه صلاحيت ايشان توسط هيأت اجرايي رد مي شود و اين رد صلاحيت مورد تأييد هيأت مركزي نظارت نيز قرار گرفته است، در اجراي تبصره هاي (2) و (3) مادة (52) قانون مي توانند اعتراض خود را ظرف مدت بيست و چهار (24) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحيت، به عنوان شوراي نگهبان به صورت مستقيم يا از طريق هيأت نظارت استان اعلام نمايند.
تبصره داوطلباني كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي تأييد شده است، ولي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات براساس شرايط قانوني و مستند به دلايل و مدارك معتبر و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، صلاحيت ايشان را در ابتدا رد كرده است، مي توانند علاوه بر اعتراض كتبي، به طور حضوري توضيحات و دفاعيات خود را به سمع اعضاي شوراي نگهبان نيز برسانند.
مادة 35 ستاد انتخابات كشور مؤظف است پس از دريافت نظرية شوراي نگهبان در خصوص تأييد يا رد صلاحيت كلية داوطلبان سراسر كشور، حداكثر ظرف مدت يك روز مراتب را حسب مورد به هر يك از مراكز حوزه هاي انتخابيه ذي ربط ابلاغ نمايد.
تبصرة 1 چنانچه نظر شوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت ايشان در مراحل قبلي (در هيأت اجرايي و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) تأييد شده است، مراتب رد صلاحيت با ذكر مواد قانوني مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات كشور اعلام مي گردد تا ستاد انتخابات كشور از طريق مركز حوزة انتخابيه مراتب را به داوطلب ذي ربط ابلاغ نمايد.
تبصرة 2 داوطلبان مشمول تبصرة (1) اين ماده مي توانند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ مراتب رد صلاحيت، از شوراي نگهبان با اداي توضيحات و دفاعيات لازم درخواست رسيدگي مجدد نمايند.
تبصرة 3 شوراي نگهبان ظرف حداكثر هفت (7) روز از دريافت هر يك از درخواست هاي رسيدگي مجدد به رد صلاحيت داوطلبان، به درخواست رسيدگي و نتيجه را به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايد.
مادة 36 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از دريافت نظرية شوراي نگهبان در خصوص رسيدگي مجدد به درخواست داوطلبان رد صلاحيت شده از ستاد انتخابات كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان درخصوص رد صلاحيت كلية داوطبان رد صلاحيت شده به داوطلبان ذي ربط، حداكثر ظرف يك (1) روز آگهي اسامي نامزدهاي تأييد شده توسط هيأت مركزي نظارت و يا شوراي نگهبان را در سراسر حوزة انتخابيه منتشر نمايند.
تبصرة 1 در اجراي تبصرة (2) مكرر ذيل مادة (20) قانون براي جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان نمايندگي، چنانچه به تشخيص هيأت اجرايي يا نظارت مركز حوزة انتخابيه، نامزدي در حوزة انتخابيه براي عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولي نام خانوادگي و يا نام و نام خانوادگي او مشابه نام خانوادگي و يا نام يا نام خانوادگي يكي از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، هيأت هاي اجرايي و نظارت مربوط موظفند با هماهنگي يكديگر مشخصه اي را براي وي تعيين و مراتب را براي قيد در تبليغات انتخاباتي به داوطلب ذي ربط و درج در آگهي انتشار اسامي نامزدها به فرماندار / بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام نمايند.
تبصرة 2 چنانچه داوطلب به غير از نام و نام خانوادگي مندرج در شناسنامه به نام ديگري نيز مشهور باشد كه آن را در پرسشنامه اعلام داوطلبي قيد كرده است و مورد تأييد هيأت اجرايي نيز باشد، فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه موظف است آن نام را نيز در آگهي اسامي نامزدها قيد نمايد. ملاك احتساب رأي به هر يك از نامزدها، نام خانوادگي يا اشتهار آنان كه در آگهي اسامي نامزدها آمده است، مي باشد و در صورت تشابه اسمي، تبصرة (2) ذيل مادة (20) قانون اجرا خواهد شد.
مادة 37 فرمانداران و اصفهان موظفند پس از دريافت نظرية شوراي نگهبان در خصوص صلاحيت داوطلبان از وزارت كشور، ضمن ابلاغ نظر شوراي نگهبان در خصوص رد صلاحيت به داوطلبان ذي ربط، حداكثر ظرف يك (1) روز آگهي اسامي كليه نامزدهاي انتخابي اقليت هاي ديني تأييد شده توسط هيأت مركزي و يا شوراي نگهبان را به تفكيك هر يك از اقليت هاي ديني با رعايت تبصرة ذيل مادة (36) آيين نامه در مركز حوزة انتخابيه منتشر نمايند و سپس به منظور جلوگيري از وقفه در انتشار آگهي در حوزه هاي فرعي، اسامي نامزدهاي انتخابات را با سريع ترين وسيلة مخابراتي به فرمانداري ها و بخشداري هاي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني اعلام كنند تا فرمانداران و بخشداران مذكور رأساً و به طور جداگانه براي هر يك از اقليت هاي ديني، نسبت به چاپ و انتشار آگهي اقدام نمايند.
مادة 38 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از انتشار آگهي اسامي نامزدهاي انتخاباتي، يك نسخه از آن را به هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه و دو نسخه به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيأت نظارت استان ارسال نمايند.
.
فصل چهارم – تبليغات

مادة 39 از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبليغات رسمي، انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي تحت عنوان نامزد نمايندگي مجلس ممنوع مي باشد.
مادة 40 تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت (8) روز قبل از روز اخذ رأي آغاز مي شود و دقيقاً بيست و چهار (24) ساعت قبل از شروع اخذ رأي پايان مي پذيرد.
مادة 41 چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در آثار تبليغاتي از اعلام نظر شخصيت ها در تأييد خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام نظر شخصيت ها بدون ذكر عنوان و مسئوليت باشد، ثانياً مدرك كتبي امضاء شدة ايشان، تسليم هيأت اجرايي شده باشد.
مادة 42 پس از اعلام حمايت گروه ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وي مي تواند حمايت آنان را در آثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد.
مادة 43 نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان ستاد تبليغات انتخاباتي نامزدها باشد، بلامانع است.
مادة 44 عكس براي تراكت، زندگي نامه و جزوه در صورت رعايت موارد زير، نوع و محدوديت خاص ديگر نداشته و رنگي يا غير رنگي بودن كاغذ يا نوشتة آثار تبليغاتي مجاز بلامانع است.
مقصو از تراكت، هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 15*20 سانتي متر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي گردد. زندگي نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه به صورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه آن نبايد از 15*20 سانتي متر تجاوز نمايد.
مادة 45 حذف شده است.
مادة 46 نصب هر گونه آثار تبليغاتي به صورت پلاكارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعيت ها به شرطي مجاز است كه فقط در جهت تشويق و ترغيب شركت مردم در انتخابات باشد و ذكري از اسامي نامزد يا نامزدهاي خاصي نداشته باشد.
مادة 47 نامزدهاي انتخاباتي مي توانند با استفاده از آثار تبليغاتي مجاز به صورت مشترك نيز تبليغات انتخاباتي داشته باشند.
مادة 48 نصب و استفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبليغاتي نامزدها و محل سخنراني ايشان مجاز است. استفاده از بلندگوها در خارج از محيط سخنراني و ستاد تبليغاتي ممنوع مي باشد.
مادة 49 اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي موظفند قبل از شروع اخذ رأي، هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي نامزدها را از محل شعبه ثبت نام امحا نمايند و ترتيبي اتخاذ كنند كه در طول ساعات رأي گيري نيز محل اخذ رأي عاري از هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها باشد.
مادة 50 تشكيل ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخش ها (اعم از اينكه مركز بخش شهر يا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهاي بزرگ در هر منطقة شهرداري مي توان يك محل به عنوان ستاد تبليغاتي داير كرد. قبل از تشكيل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري اعلام گردد.
مادة 51 نامزدهاي نمايندگي بايد طرفداران خود را به نحو مقتضي توجيه نمايند تا از پاره كردن يا محو آثار تبليغاتي ساير نامزدها خودداري كنند و بر عليه ديگر نامزدهاي انتخاباتي به هيچ طريقي تبليغ ننمايند.
مادة 52 شهرداري ها مي توانند با استفاده از امكانات محلي، مكان هاي مناسبي را براي الصاق و يا اراية آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند.
مادة 53 فرمانداران و بخشداران موظفند از طريق نيروي انتظامي، شهرداري و ساير مراجع محلي نسبت به امحاي آثار تبليغاتي كه در محل هاي ممنوع نصب شده اند، اقدام نمايند.
.
فصل پنجم – تعيين محل شعب ثبت نام و اخذ رأي و اعضاي شعب

مادة 54 بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل و تشكيل هيأت اجرايي، هيأت هاي اجرايي حوزه هاي فرعي موظفند در اجراي مادة (36) قانون به منظور تعيين تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي تشكيل جلسه داده و مراتب را صورت جلسه نموده و به وسيلة فرماندار يا بخشدار حوزة فرعي به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه اعلام دارند.
مادة 55 هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از دريافت صورت جلسات تعيين شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزه هاي فرعي ضمن بررسي و تصويب آنها، شعب ثبت نام و اخذ رأي مركز حوزه انتخابيه را نيز تعيين و مراتب را صورت جلسه نمايند.
تبصرة 1 استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در محل ابنية تاريخي ممنوع مي باشد.
تبصرة 2 غير از موارد استثناء شده در تبصرة (2) مادة (40) قانون، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي مرحلة دوم انتخابات، همان تعداد و محل استقرار شعب در مرحلة اول مي باشد و هرگونه تغييري در اين خصوص ممنوع است.
تبصرة 3 استثنائاً در انتخابات سراسري ششمين دورة مجلس شوراي اسلامي در حوزة انتخابية «تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر» تعداد شعب ثبت نام و اخذ رأي مرحلة دوم انتخابات با در نظر گرفتن پراكندگي حوزة انتخابيه مي تواند با نظر هيأت هاي اجرايي و نظارت حداكثر به ميزان يك سوم تعداد شعب مرحلة اول كاهش داده شود.
مادة 56 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه به محض وصول صورت جلسة تعيين شعب ثبت نام و اخذ رأي از هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه نسبت به انتشار آگهي انتخابات به ترتيبي اقدام مي نمايند كه موعد مقرر قانوني در مادة (38) قانون دقيقاً رعايت شده و نه (9) روز قبل از روز اخذ رأي، آگهي انتخابات در سراسر حوزة انتخابيه منتشر شده باشد.
تبصره فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني، مي توانند وظيفة انتشار آگهي انتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني محول نمايند.
مادة 57 فرمانداران و بخشداران براي الصاق آگهي انتخابات در معابر عمومي و گذرگاه ها در سراسر حوزة انتخابيه با استفاده از امكانات نيروي انتظامي، شهرداري ها و ساير منابع محلي اقدام خواهند نمود.
مادة 58 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در اجراي مادة (39) قانون، سه نسخه از آگهي هاي منتشر شده را به ستاد انتخابات كشور و براي پيش بيني هاي لازم در سطح استان يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند. ستاد انتخابات كشور يك نسخه از اين آگهي ها را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي نمايند.
مادة 59 هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي موظفند در اجراي مادة (40) قانون نسبت به تنظيم صورت جلسة تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمايند. در شعب پر تراكم به تشخيص هيأت اجرايي مي توان به جاي پنج (5) نفر، هفت (7) نفر را به عنوان عضو شعبه تعيين كرد.
تبصرة 1 براساس تبصرة (4) ذيل مادة (32) قانون بايد از عضويت كساني كه در انتخابات قبل مرتكب تخلف شده باشند، در شعب اخذ رأي خودداري گردد.
تبصرة 2 به استناد مادة (33) قانون، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد در حوزة انتخابيه با داوطلبان انتخابات خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.
مادة 60 فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورت جلسة هيأت اجرايي مبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام كنند و از ايشان براي تحويل گرفتن صندوق، لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي دعوت به عمل آورند.
مادة 61 فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي در جلسة توجيهي ضمن آموزش هاي لازم دربارة برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آراء، ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند و با انتخاب هيأت رييسه، محل شعبه را آماده براي اخذ رأي نمايند.
مادة 62 فرمانداران و بخشداران موظفند به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه در مناطق دورافتاده و صعب العبور حتي الامكان يك روز قبل از روز اخذ رأي، تعرفه و برگ هاي رأي و مهر انتخابات و ساير وسايل و لوازم انتخاباتي در اختيار اعضاي شعبه قرار گيرد. تحويل موارد فوق به اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي در شهرها بايد در همان روز اخذ رأي و چند ساعت قبل از آغاز رأي گيري انجام شود.
مادة 63 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند در اجراي مادة (41) قانون نسبت به صدور حكم نمايندة فرماندار يا بخشدار اقدام نمايند.
تبصرة 1 فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه مي تواند اختيار تعيين نماينده را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي تفويض نمايد.
تبصرة 2 فرمانداران و بخشداران موظفند حداقل پنج (5) روز قبل از روز اخذ رأي، وظايف نمايندگان فرماندار يا بخشدار را به نحو مقتضي به نامبردگان يادآوري كنند و آموزش لازم را براي آنان بدهند.
تبصرة 3 فرمانداران و بخشداران براي تعيين نمايندة خود در شعب ثبت نام و اخذ رأي حتي الامكان از كارمندان فرمانداري يا بخشداري و يا ساير ادارات دولتي استفاده خواهند كرد.
تبصرة 4 در صورت تعيين و معرفي كتبي ناظر براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي حوزة انتخابيه از طرف هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه، فرمانداران و بخشداران موظفند نسبت به اعزام آنان به محل شعبة ثبت نام و اخذ رأي در معيت ساير اعضاء اقدام نمايند.
مادة 64 فرمانداران و بخشداران موظفند براي حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با همكاري نيروي انتظامي محل به تعداد لازم از مأموران انتخاب و ضمن صدور ابلاغ نامبردگان، آنان را در معيت اعضاي شعبه و نمايندة فرماندار يا بخشدار به محل اعزام نمايند.
تبصره نيروي انتظامي مي تواند در صورت نياز با تصويب شوراي تأمين ذي ربط از نيروهاي نظامي نيز براي حفاظت از شعب ثبت نام و اخذ رأي استفاده نمايد.
.
فصل ششم – ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا

مادة 65 برنامة ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا:
اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده، ابتدا نسبت به ثبت اسامي هيأت رييسه در صدر فرم صورت جلسه نتيجة اخذ رأي شعبه اقدام و آن را امضاء و سپس صندوق اخذ رأي را بايد در حضور نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه و نمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور (چنانچه نمايندگان فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور حضور داشته باشند) باز و پس از حصول اطمينان از خالي بودن صندوق آن را لفاف و با مهر شعبة ثبت نام و اخذ رأي و همچنين مهر هيأت نظارت بر انتخابات حوزة انتخابيه لاك و مهر مي نمايند.
ضمناً در صورتي كه صندوق اخذ رأي به گونه اي طراحي و ساخته شده باشد كه نيازي به لفاف نداشته باشد، فقط محل يا محل هاي تعيين شده بر روي صندوق رأي، پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامة اخذ رأي و محل شكاف صندوق براي انداختن رأي در پايان برنامه، با مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت لاك و مهر خواهد شد. و برنامة اخذ رأي و قرائت آراء را در (6) مرحله به شرح زير انجام مي دهند:
اول _ مرحلة مراجعة رأي دهندگان
دوم – مرحلة كنترل
سوم – مرحلة ثبت نام
چهارم – مرحلة اخذ رأي
پنجم – مرحلة قرائت و شمارش آرا
ششم – مرحلة تنظيم و تكميل صورت جلسه
اول – مرحلة مراجعة رأي دهندگان:
1- اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حتي الامكان در محوطه و مكاني مستقر باشد كه يك درب براي ورود و يك درب براي خروج رأي دهندگان داشته باشد.
2- كلية رأي دهندگان حتي افرادي كه در زندان ها، پادگان ها، بيمارستان ها و نظاير اينها به سر مي برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبة ثبت نام و اخذ رأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطة اخذ رأي مي شوند.
دوم – مرحلة كنترل:
كنترل در دو مرحله انجام مي شود:
الف – نمايندة فرماندار يا بخشدار يا رييس شعبه يا هر يك از منشي هاي شعبة ثبت نام و اخذ رأي با ملاحظة شناسنامة رأي دهنده، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهند:
1- شناسنامه به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي ممهور نشده باشد.
2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأي پانزده سال تمام داشته باشد.
ب – نمايندة فرماندار يا بخشدار يا رييس شعبه و يا هر يك از منشي ها انگشت سبابة دست راست رأي دهنده را مشاهده مي نمايند تا آلوده به رنگ جوهر استامپ كه نشانة دادن رأي در شعبة ديگر است، نباشد. چنانچه مراجعه كننده داراي شناسنامه اي باشد كه ممهور به مهر انتخابات جاري مجلس شوراي اسلامي در روز اخذ رأي بوده و دلالت بر دادن رأي در شعبة ديگري نمايد يا در انگشت سبابة او اثر جوهر استامپ شعبة اخذ رأي ديگري مشاهده شود، يا دستور نمايندة فرماندار يا بخشدار از رأي دادن وي جلوگيري به عمل آيد.
سوم – مرحلة ثبت نام:
1- پس از انجام مرحلة كنترل و حصول اطمينان از اينكه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده است و واجد شرايط رأي دادن مي باشد يك نفر از منشي ها براساس مندرجات شناسنامة رأي دهنده و در صورت لزوم پرسش از وي نسبت به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رأي دهنده روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت وي روي برگ تعرفه، آن را با قيد تاريخ، با مهر انتخابات مجلس شوراي اسلامي ممهور و امضاء مي نمايد.
2- متصدي ثبت نام، شناسنامة رأي دهنده را در محل تعيين شده به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل نمايد.
3- وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس، سن و … فرم هاي جداگانه اي تهيه نمايد. نمايندة فرماندار – بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظفند فرم هاي اطلاعات آماري را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند. اين فرم ها در پايان بدون آنكه در داخل صندوق اخذ رأي انداخته شود، حسب مورد به بخشداري يا فرمانداري مربوط تحويل داده خواهد شد. نتايج اين فرم ها هيچگونه اعتبار و سنديت و تأثيري در روند محاسبة نتايج آراي انتخابات نخواهد داشت.

چهارم – مرحلة اخذ رأي:
1- پس از ثبت نام رأي دهنده، برگ رأي توسط متصدي ثبت نام و ناظر هيأت نظارت به مهر انتخابات و مهر هيأت نظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأي دهنده تحويل مي گردد.
رأي دهنده پس از اخذ برگ رأي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصه هاي نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود را بر روي آن مي نويسد و در صورتي كه نام و نام خانوادگي نامزدها قبلاً در برگ رأي چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود، علامت مي زند و پس از انداختن برگ رأي در صندوق اخذ رأي، از درب خروجي شعبه خارج مي گردد. بديهي است تعرفة انتخاباتي و قسمت ويژة نظارت پس از ممهور شدن تحت نظر مشترك اعضاي شعبه و ناظرين شوراي نگهبان نگهداري خواهد شد.
2- نمايندة فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي دادن و انتخاب نامزد يا نامزدها مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يك از اعضاي شعب و نمايندة فرماندار يا بخشدار و مأموران انتظامي و نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه و اصولاًً كلية افرادي كه به نحوي از انحاء در شعبه وظيفه اي به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأي يا علامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدها براي اشخاص را ندارند. در صورتي كه براي نوشتن يا علامت زدن در مقابل نام نامزد يا نامزدهاي مورد نظر بر روي برگ رأي نياز به فرد ديگري باشد، رأي دهنده بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي هستند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.
3- نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه در صورت مشاهدة تخلف يا اعمال نفوذ، موظف است مراتب را به اعضاي شعبه و نمايندة فرماندار يا بخشدار تذكر دهد و آنان ضمن بررسي موضوع بايد فرد يا افراد خاصي را توسط مأموران انتظامي حاضر در شعبه جلب و مراتب را صورت جلسه نمايند و همراه خاطي تحويل مقامات قضايي دهند.
4- نمايندة فرماندار يا بخشدار و يا رئيس شعبة ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود كه هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود. كنترل اين امر توسط مأموران انتظامي در جلوي درب ورودي شعبه انجام مي شود.
5- به استناد تبصرة ذيل ماده( 55) قانون، به جز مسؤولان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي، ناظران شوراي نگهبان ، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان نامزدها، حضور ديگر افراد در شعب ثبت نام و اخذ رأي ممنوع و جرم است و به جز مسؤولان ياد شده افرادديگر فقط ميتوانند به عنوان رأي دهنده در محل شعبه حضور يابند و بلافاصله پس از دادن رأي، محل شعبه را ترك نمايند. رييس شعبه يا نمايندة فرماندار يا بخشدار با همكاري مأموران انتظامي موظفند از حضور افراد غير مسؤول در محل شعبه جلوگيري به عمل آورند.

پنجم – مرحلة قرائت و شمارش آرا:

يكم – شيوة دستي:
1- اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذ رأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كلية مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوق هاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه هاي مصرف شده و تعرفه و برگ رأي مصرف نشدة باقي مانده، مراتب را در صورت جلسه درج خواهند كرد.
2- اعضاي شعبه با حضور نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه و نمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور، شمارش و قرائت آرا را آغاز مي نمايند و موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقل دو نفر انجام شود تا در اين باره مراقبت هاي لازم به عمل آيد.
تبصرة 1 ترتيب شمارش و قرائت آرا به اين صورت است كه ابتدا رييس يا نايب رييس شعبة اخذ رأي با همكاري منشي ها تعداد تعرفه هاي مصرف شدة ثبت مشخصات رأي دهنده را شمارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آن با تعداد قسمت هاي ويژة نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورت جلسه درج مي گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماري و به شرح زير اقدام مي نمايند:
الف – چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت هاي ويژة نظارت باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورت جلسه مي نمايند.
ب – چنانچه پس از اجراي قسمت (الف)، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادر شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بيشتر باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ هاي آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمة صورت جلسه مي نمايند.
ج – در هر حال چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد قسمت ويژه نظارت يا تعرفه مصرف شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده باشد، اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج مي شود.
تبصرة 2 پس از اينكه برگ هاي رأي به ترتيب مذكور در فوق شمارش شد، قرائت آراء با رعايت مواد (18) ، (19)، (20) و (21) قانون و بندها و تبصره هاي ذيل آنها و مادة (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 13/10/1378 انجام مي شود.

دوم – شيوة به كارگيري دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي :
1- چنانچه با توافق وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت مقرر شده باشد كه كار قرائت و شمارش آراء با دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي انجام شود اعضاي شعبه پس از انقضاي مدت اخذ رأي حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوق هاي رأي انداخته اند و ديگر كسي براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد با حضور ناظر هيأت نظارت و نمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور كار شمارش آرا را به شرح زير انجام مي دهند:
الف – ابتدا رييس يا نايب رئيس شعبة اخذ رأي با همكاري منشي ها تعداد تعرفه هاي مصرف شده ثبت مشخصات رأي دهنده را شمارش مي كنند و ضمن تطبيق تعداد آنها با تعداد قسمت هاي ويژة نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفكيك در صورت جلسه درج مي گردد. سپس لاك و مهر صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون آنكه خوانده شود برگ شماري و به شرح زير اقدام مي نمايند:
ب – چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد قسمت هاي ويژة نظارت باشد، به تعداد اضافي از مجموع برگ آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمة صورت جلسه مي نمايند.
ج – چنانچه پس از اجراي قسمت «ب» ، باز هم تعداد آراي داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه هاي صادر شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده بيشتر باشد، تعداد اضافي از مجموع برگ هاي آرا بدون آنكه خوانده شود، به قيد قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جملة «باطل شد» بر روي آن قيد و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمة صورت جلسه مي نمايند.
د – در هر حال چنانچه تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد قسمت ويژة نظارت يا تعرفة مصرف شده يعني قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده باشد، اقدام خاصي صورت نمي گيرد و فقط تعداد برگ هاي رأي داخل صندوق در صورت جلسه درج مي شود.
2- در صورتي كه در ميان آراي ريخته شده به صندوق، آراي فاقد مهر انتخابات يا فاقد مهر هيأت نظارت وجود داشته باشد، پشت آنها به تفكيك با رنگ قرمز، جملة «باطل شد» نوشته مي شود و پس از بسته بندي، تعداد هر يك در صورت جلسه قيد مي گردد.
3- پس از اجراي مراحل فوق، كليه تعرفه هاي صادر شده و برگ هاي رأي، همراه با يك نسخه از صورت جلسه داخل صندوق قرار داده مي شود و صندوق اخذ رأي پس از لفاف، لاك و مهر مي گردد.
4- اعضاي شعبه بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه كار شمارش تعرفه هاي صادر شده و برگ هاي رأي داخل صندوق با حضور نمايندة هيأت نظارت و نمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور انجام شده و در اين باره مراقبت هاي لازم را به عمل آورند. قسمت هاي ويژة نظارت براي تحويل به هيأت نظارت مربوط تحويل ناظر شعبه مي گردد.
5- اعضاي شعبة ثبت نام و اخذ رأي موظفند همراه با ناظر شعبه و نمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور و مأموران محافظ صندوق، صندوق يا صندوق هاي محتوي تعرفه و آرا را براي قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاه هاي شمارشگر آرا كه از قبل مشخص شده است، حمل نمايند و در صورت عدم امكان حضور تمامي اعضاي شعبه، حضور رييس يا نايب رييس آن الزامي است.
6- پس از رسيدن مسؤولان شعبه و صندوق اخذ رأي به محل استقرار دستگاه هاي شمارشگر، صندوق اخذ رأي باز و آراي ريخته شده در آن كه قبلاً آراي زايد بر تعرفه ثبت مشخصات رأي دهندگان و قسمت ويژة نظارت و آراء فاقد مهر انتخابات يا مهر هيأت نظارت از آنها جدا شده است، براي قرائت و شمارش به كاربر دستگاه تحويل داده مي شود.
7- كليه موارد فوق بايد با رعايت مواد (18)، (19)، (20) و (21) و مادة (2) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق يك تبصره به مادة (20) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي – مصوب 13/10/1378 قانون باشد.

ششم – مرحلة تنظيم صورت جلسة قرائت و شمارش آرا:

يكم – شيوة دستي:
پس از خاتمة شمارش و قرائت آرا، صورت جلسة اخذ رأي شعبه در شش نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هر يك از دارندگان رأي در صورت جلسه نوشته مي شود. صورت جلسه پس از تنظيم به امضاي نمايندة فرماندار يا بخشدار و اعضاي شعبة اخذ رأي و نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه و بازرس وزارت كشور مي رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت جلسه همراه با كلية تعرفه هاي مصرف شده و برگ هاي رأي قرائت شده داخل صندوق رأي قرار داده مي شود و پس از لفاف و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق ها) اعضاي شعبة اخذ رأي به اتفاق نمايندة فرماندار يا بخشدار در معيت مأموران انتظامي، صندوق (صندوق هاي) رأي را به همراه دو نسخه از صورت جلسة شعبة اخذ رأي و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشده باقي مانده و ساير لوازم و مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي يا نمايندة آن مي دهند؛ اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورت جلسه ذكر گردد و به امضاي اعضاي شعبه و نمايندة فرماندار يا بخشدار و نمايندة هيأت نظارت بر حوزة انتخابيه و بازرس وزارت كشور برسد.

دوم – شيوة به كارگيري دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي :
پس از خاتمة شمارش و قرائت آرا، صورت جلسة نتايج در شش نسخه تنظيم و به امضاي كاربر دستگاه و حداقل رييس يا نايب رييس شعبه، ناظر هيأت نظارت، نمايندة فرماندار يا بخشدار و بازرس وزارت كشور مي رسد و بلافاصله يك نسخه از صورت جلسه همراه با كلية تعرفه هاي مصرف شده و برگ هاي رأي قرائت شده و يك نسخه از صورت جلسة تنظيمي در محل شعبه داخل صندوق رأي قرار داده مي شود و پس از لفاف كردن و لاك و مهر شدن صندوق (صندوق هاي ) رأي به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبة اخذ رأي و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشدة باقي مانده و ساير لوازم و مدارك رسماً تحويل هيأت اجرايي يا نمايندة آن مي گردد. اگر در روز اخذ رأي اشكالات و ايراداتي پديد آمده باشد، بايد در صورت جلسة تنظيمي در محل شعبه ذكر گردد.
مادة 66 برنامة ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آراي مرحله دوم:
برنامة مرحلة اول ثبت نام، اخذ رأي، قرائت و شمارش آرا با رعايت نكات زير در مرحلة دوم تكرار مي گردد:
1- چنانچه شناسنامة رأي دهنده به مهر انتخابات ممهور شده است، بايد مربوط به همان حوزة انتخابيه اي باشد كه در مرحلة دوم مراجعه كرده است.
2- چنانچه رأي دهنده در مرحلة اول به هيچ يك از حوزه هاي انتخابيه مراجعه نكرده و شناسنامه اش فاقد مهر مرحلة اول انتخابات باشد، مي تواند به هر يك از حوزه هاي انتخابيه اي كه تمايل دارد، مراجعه كند.
3- شناسنامة مراجعه كننده به مهر انتخاباتي مرحلة دوم انتخابات جاري ممهور نشده باشد.
4- با رعايت مفاد بندهاي ياد شده، شناسنامة رأي دهنده به مهر مرحلة دوم انتخابات جاري ممهور گردد.
مادة 67 هيأت هاي اجرايي بخش ها (به استثناي بخش هايي كه مركز حوزة انتخابيه هستند) پس از دريافت كلية صندوق هاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأي انتخابات بخش نسبت به تنظيم صورت جلسة جمع آراي شعب بخش در حضور اعضاي هيأت نظارت در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم و صندوق ها را به همراه دو نسخه از صورت جلسة تنظيمي براي ارسال به مركز حوزة انتخابيه تحويل بخشدار يا سرپرست بخشداري مي دهند.
مادة 68 بخشداران سراسر كشور ( به استثناي بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه) موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسة نتايج اخذ رأي بخش از هيأت اجرايي و فرم هاي نتايج آراي شعب ثبت نام و اخذ رأي كلية مدارك و لوازم و صندوق هاي اخذ رأي، به انضمام دو نسخه از صورت جلسة نتايج اخذ رأي بخش و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشدة باقي مانده را به فرماندار متبوع خود ارسال تا از آن طريق به هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه تحويل شود.
تبصره در بخش هايي كه تابعيت تقسيماتي و تابعيت انتخاباتي آنها متفاوت است و نيز در بخش هايي كه حوزة فرعي يك بخش ديگر مي باشند، بخشداران موظفند صورت جلسة مربوط و ساير مدارك انتخاباتي را مستقيماً به مركز حوزة انتخابية ذي ربط ارسال نمايند.
مادة 69 فرمانداران حوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله پس از دريافت كلية مدارك، لوازم، صندوق هاي اخذ رأي و صورت جلسات بخش هاي تابع، نسبت به تشكيل جلسة هيأت اجرايي فرعي در حضور هيأت نظارت اقدام و نتيجة كلي انتخابات مركز شهرستان و بخش هاي تابع را صورت جلسه نمايند.
مادة 70 فرمانداران حوزه هاي فرعي موظفند بلافاصله كلية مدارك و لوازم و صندوق هاي اخذ رأي، به انضمام يك نسخه از صورت جلسة هيأت اجرايي فرعي شهرستان و تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشدة باقي مانده را جهت تحويل به هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه، به فرمانداري مركز حوزة انتخابيه ارسال نمايند.
مادة 71 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه پس از دريافت صورت جلسات قرائت آراي حوزه هاي فرعي، كلية مدارك و لوازم و صندوق هاي مربوط به آنها را در اسرع وقت به هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه تحويل نموده و هيأت اجرايي مركز حوزه با حضور هيأت نظارت پس از تطبيق نتايج، سريعاً نسبت به تنظيم صورت جلسة مشترك نتيجة انتخابات حوزة انتخابيه اقدام مي نمايد.
تبصره فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند كلية تعرفه و برگ هاي راي مصرف نشدة باقي مانده را كه از حوزه هاي فرعي تحويل گرفته اند، همراه با آنچه كه در مكز حوزة انتخابيه باقي مانده است، در محل امن نگهداري و حفاظت نمايند.
مادة72 فرمانداران و بخشداران مركز حوزه هاي انتخابيه پس از دريافت صورت جلسة نتيجة انتخابات موضوع مادة (71) اين آيينه نامه، بلافاصله آن را به ستاد انتخابات كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس نسبت به آگهي نتيجة انتخابات در سراسر حوزة انتخابيه اقدام مي نمايند
مادة73 هيأت هاي اجرايي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني بلافاصله پس از دريافت صندوق هاي آرا و مدارك و صورت جلسات شعب اخذ رأي انتخابات با حضور اعضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نسبت به تنظيم صورت جلسة جمع آراي شعب فرمانداري يا بخشداري مربوط در پنج (5) نسخه اقدام نموده و مدارك، لوازم، صندوق ها، صورت جلسة تنظيمي، تعرفه و برگ هاي رأي مصرف نشدة باقي مانده را جهت اعلام نتيجه به فرماندار مركز حوزة انتخابيه تحويل فرماندار يا بخشدار مربوط مي نمايند.
مادة 74 فرمانداران و بخشداراني كه انتخابات اقليت هاي ديني را به عنوان حوزة فرعي برگزار مي كنند، موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسة نتيجة اخذ رأي انتخابات از هيأت اجرايي فرعي اقليت ديني مربوط، مفاد آن را به فرماندار مركز حوزة انتخابية ذي ربط (تهران يا اصفهان) اعلام و متعاقباً يك نسخه از اصل صورت جلسه، به انضمام يك نسخه از نتايج آراي كلية شعب ثبت نام و اخذ رأي را با سريع ترين وسيلة پستي موجود به فرماندار مركز حوزة انتخابيه ارسال نمايند.
تبصره ارسال صندوق هاي رأي و ساير مدارك انتخاباتي مربوط به اقليت هاي ديني به مركز حوزة انتخابيه (تهران يا اصفهان) لزومي ندارد و در فرمانداري ها يا بخشداري هاي حوزة فرعي باقي مي ماند. بديهي است در صورت نياز هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني به صندوق هاي اخذ رأي و ساير مدارك فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني موظفند سريعاً با اعزام پيك ويژه موارد درخواستي را در اختيار هيأت هاي مذكور قرار دهند.
مادة 75 فرمانداران تهران و اصفهان (مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني كشور) بلافاصله پس از وصول نتايج اخذ رأي انتخابات حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني، براي اين حوزه ها نيز عيناً مواد (71) و (72) اين آيين نامه را به اجرا مي گذارند.
مادة 76 فرمانداران تهران و اصفهان پس از تنظيم آگهي نتيجة انتخابات مربوط به اقليت هاي ديني، بلافاصله ضمن انتشار آگهي مزبور در مركز حوزة انتخابيه، متن آن را به منظور انتشار در حوزه هاي فرعي نيز به فرمانداران حوزه هاي فرعي اقليت مربوط اعلام مي نمايند.
مادة 77 فرمانداران و بخشداران حوزه هاي فرعي اقليت هاي ديني، بلافاصله پس از وصول متن آگهي نتيجة انتخابات از فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني، به منظور اطلاع اقليت ديني مربوط نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه هاي فرعي شهرستان يا بخش اقدام خواهند نمود.
.
فصل هفتم – رسيدگي به شكايات و اعلام نظر شوراي نگهبان
مادة 78 در صورتي كه در پايان مهلت قانوني هيچگونه شكايتي از انتخابات نرسيد، هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه با حضور اعضاي هيأت نظارت تشكيل جلسه داده و مراتب عدم وصول شكايت و اظهار نظر در خصوص چگونگي برگزاري انتخابات را صورت جلسه مي نمايند.
مادة 79 در صورت وصول شكايت به هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه، شكايات واصل شده با توجه به مادة (68) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه صورت جلسه مي گردد.
مادة 80 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه بلافاصله سه نسخه صورت جلسة رسيدگي به شكايات دريافتي از هيأت اجرايي مركز حوزة انتخابيه را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه ارسال مي دارند.
مادة 81 ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصل شده را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام نظر شوراي نگهبان ارسال مي دارد.
مادة 82 شوراي نگهبان نظرية خود را در مورد انتخابات هر يك از حوزه هاي انتخابيه با رعايت تبصرة ذيل مادة (72) قانون به ستاد انتخابات كشور اعلام مي نمايد.
مادة 83 ستاد انتخابات كشور موظف است نظرية شوراي نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانوني به فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه ابلاغ نمايد.

فصل هشتم – صدور اعتبار نامة منتخبان

مادة 84 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از وصول نظرية شوراي نگهبان در خصوص برگزاري مرحلة اول انتخابات كه از طريق ستاد انتخابات كشور به آنان ابلاغ شده است، حداكثر ظرف چهل و هشت (48) ساعت نسبت به تشكيل جلسة مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه اقدام و نتيجة نهايي و پايان برنامة مرحلة اول انتخابات را صورت جلسه و در صورت داشتن منتخب يا منتخبان در اين مرحله از انتخابات، نسبت به صدور اعتبارنامة آنان اقدام نمايند.
مادة 85 در حوزه هاي انتخابيه اي كه اعتبار نامه اي براي هيچ يك از نامزدهاي انتخاباتي مرحلة اول صادر نمي گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از وصول هر يك از صورت جلسات نتايج قطعي مرحلة اول انتخابات، دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال، يك نسخه به هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه تسليم و نسخة باقي مانده را در پروندة حوزة انتخابيه نگهداري نمايند.
مادة 86 در حوزه هاي انتخابيه اي كه براي منتخبان مرحلة اول انتخابات اعتبار نامه صادر مي گردد، فرمانداران و بخشداران مراكز اين حوزه هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از دريافت صورت جلسة مربوط، يك نسخه از اعتبار نامة تكميل شده را به شخص منتخب يا نمايندة وي كه به طور كتبي معرفي شده باشد، تسليم و دو نسخه از صورت جلسه را همراه با سه نسخه از اعتبار نامه به وسيلة پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استان به ستاد انتخابات كشور ارسال و متعاقباً نتيجة نهايي انتخابات را به ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. يك نسخه از صورت جلسه به هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه تحويل و نسخة باقي مانده در پروندة حوزة انتخابيه نگهداري مي شود.
تبصرة 1 عكس منتخب بايد در كلية نسخ اعتبار نامه الصاق و به مهر فرمانداري يا بخشداري مركز حوزة انتخابيه ممهور گردد.
تبصرة 2 در اجراي تبصرة ذيل مادة (74) قانون، در صورتي كه اعضاي هيأت هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، فرماندار يا بخشدار مركز حوزة انتخابيه موظف است به وسيلة پيك مطمئن از طريق ستاد انتخابات استانداري كلية نسخ اعتبارنامه را براي امضاي وزير كشور و رييس هيأت مركزي نظارت سريعاً به ستاد انتخابات كشور تحويل نمايد.
تبصرة 3 در اجراي مادة (74) قانون يك نسخه از اعتبار نامة منتخبان، توسط ستاد انتخابات كشور به شوراي نگهبان ارسال مي گردد.
تبصرة 4 كلية مراحل اجرايي پس از اظهار نظر شوراي نگهبان در مرحلة اول، عيناً در مرحلة دوم تكرار خواهد شد.
.
فصل نهم – امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده

مادة 87 وزارت كشور موظف است پس از اينكه كار رسيدگي به اعتبار نامه هاي نمايندگي كليه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد، دستور امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شدة داخل صندوق هاي رأي كلية حوزةهاي انتخابيه را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه صادر نمايد.
تبصرة 1 وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل سن، جنس، تأهل و تجرد، سواد و … قبل از صدور دستور امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شده، بهره برداري لازم از تعرفة رأي دهندگان را به عمل آورد. بديهي است رعايت مخفي بودن آراي رأي دهندگان الزامي است.
تبصرة 2 به منظور حفظ اسناد و مدارك مربوط به انتخابات، ستاد انتخابات كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سه صندوق محتوي تعرفه و برگ هاي رأي و صورت جلسة نتيجه شعب اخذ رأي از هر يك از استان ها عيناً به مركز اسناد انقلاب اسلامي تحويل گردد.
مادة 88 فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شدة انتخابات مجلس شوراي اسلامي با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي الامكان هيأت نظارت مركز حوزة انتخابيه نسبت به امحاي تعرفه و برگ هاي رأي مصرف شدة انتخابات سراسر حوزة انتخابيه به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورت جلسه نمايند.
تبصره نظر به اينكه صندوق هاي رأي حوزه هاي فرعي انتخابات اقليت هاي ديني در محل حوزة فرعي نگهداري شده و به مركز حوزة انتخابيه ارسال نمي گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان مراكز حوزه هاي انتخابية اقليت هاي ديني موظفند پس از وصول دستور وزارت كشور، مراتب را به حوزه هاي فرعي ذي ربط ابلاغ نمايند تا حوزه هاي فرعي رأساً در اين خصوص اقدام و دو نسخه از صورت جلسة مربوط را به مركز حوزة انتخابيه ارسال نمايند. يك نسخه از اين صورت جلسه همراه با يك نسخه از صورت جلسة مربوط به مركز حوزة انتخابيه توسط فرمانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات كشور ارسال خواهد شد.
مادة 89 دستورالعمل و فرم هاي مربوط به مواد پخش اجرايي اين آيين نامه با تصويب وزير كشور قابل اجرا مي باشد.
اين متن جانشين تصويب نامة شمارة 49894 / ت 22190 ه. مورخ 16/9/1378 مي گردد.
مادة واحده از تاريخ تصويب اين قانون محدودة حوزه هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل 64 قانون اساسي به شرح جدول زير شامل 196 حوزة انتخابيه با دويست و هفتاد نفر نماينده خواهد بود:
تبصره حوزه هاي انتخاباتي همواره از هر نوع انتزاع و الحاق كه براساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در حد روستا و دهستان انجام مي شود تبعيت خواهند كرد.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و يك تبصره در جلسة روز يكشنبه سي ام فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/2/1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *