علی عماد: بی توجهی به سرمایه انسانی عامل اصلی عدم توسعه است...

عماد تاکید کرد: دولت دکتر روحانی 5 میلیون بیکار را تحویل گرفت. به خاطر محدودیت منابع دولتی تنها راه اشتغال زایی و رفع بیکاری استفاده از توان بخش خصوصی واقعی و سرمایه گذاری خارجی و اطمینان و حمایت تما...