هفتکل ،دومین شهر نفتی ایران

هفتکل (دربارهٔ این پرونده تلفظ راهنما·اطلاعات) شهری است در استان خوزستان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ خورشیدی با به نفت رسیدن چاه شمارهٔ یک در دشت طوف سفید، دومین شهر نفتی ایران لقب گرفت و نامش را هفتکل گذ...