ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در شهرکرد

فرماندار شهرستان شهرکرد از ساماندهی تبلیغات انتخاباتی در شهرستان خبر داد و گفت: دستگاه‌ها و نهادهای اداری این شهرستان برای جلوگیری از بی‌نظمی در تبلیغات انتخاباتی طرح پیشنهاد می‌دهند....