خرمشهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی از اهمیت استراتژیک اقتصادی، تجاری و سی...

خُرَّمشَهر یکی از شهرهای جنوبیاستان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهر در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرور و کارون و در ناحیه‌ای باتلاقی و پست در دلتای رودخانهٔ اروندرود قرار گرفته و ۲۳ کیلومتر...