فعال اجتماعی خداداد خدادادی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۰ ،دشتک استان چهارمحال و بختیاری سوابق اجرایی: مدیرکل لوایح ،تدوین وتنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و  ارتباط مستمر با قوه مقننه و نمایندگ...